[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการวิชาการ

Update ภาพกิจกรรม

			
เว็บลิงค์

โรงเรียนกลุ่มรัชมังคลาภิเษก
Update เว็บไซต์ล่าสุด
วันที่ 30 ส.ค. 2562
เวลา 10.50 น.

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง พุทธประวัติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศาสนา ศีลธรรม 1 รหัสวิชา ส21103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นายโสภณกฤษฏิ์ แคแดง
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
เข้าชม : 725    จำนวนการดาวน์โหลด : 440 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง  :   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง  พุทธประวัติ
                  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศาสนา ศีลธรรม 1  รหัสวิชา ส21103
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน  :  นายโสภณกฤษฏิ์  แคแดง
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ปีการศึกษา : 2563
 
บทคัดย่อ
          รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสาร    ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พุทธประวัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศาสนา ศีลธรรม 1  รหัสวิชา ส21103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อหาค่าประสิทธิผลและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยกลุ่มตัวอย่างการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จำนวน 35  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแบบวัดความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และสถิติการทดสอบ ที (t-test)
          ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้
  1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พุทธประวัติ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้านกระบวนการและผลลัพธ์ (E1 / E2  ) เท่ากับ  84.78/90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเริ่มเรียนและหลังเรียน โดยการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  1. ค่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ  0.65 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจากการ
เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง   พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ร้อยละ  65
  1. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พุทธประวัติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุดดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ On – Site with New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 รายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23104 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรง 31/ม.ค./2565
      รายงานผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ตามรูปแบบ 5 Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ในรูปแบบ On-site ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 31/ม.ค./2565
      รายงานผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ตามรูปแบบ 5 Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ในรูปแบบ On-site ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 31/ม.ค./2565
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ On – Site with New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 รายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23104 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โ 31/ม.ค./2565