[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการวิชาการ

Trikate on Facebook

			
เว็บลิงค์

โรงเรียนกลุ่มรัชมังคลาภิเษก
สาระน่ารู้จาก sanook.com
ราคาน้ำมันวันนี้
Update เว็บไซต์ล่าสุด
วันที่ 26 ม.ค. 2561
เวลา 08.48 น.

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
โดย : admin
เข้าชม : 906
ศุกร์์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประกาศโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งครูผู้สอน
วิชาเอกสังคมศึกษา        จำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
                 2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
               2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามคุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอก หรือสาขาวิชาเอกที่ระบุไว้แนบท้ายประกาศนี้
2,3 เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู
3.  การรับสมัคร
                3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                    1) ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องธุรการ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก  ตั้งแต่วันที่ 15 – 17  มิถุนายน  2558  ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00  น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00  น.  
                    2)  ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยต้องนำหลักฐานต่าง ๆ มายื่นให้ครบถ้วน จึงจะมีสิทธิสมัคร
                3.2  หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                    1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.1 x 1.5 นิ้ว
โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน 1 รูป
                    2)  สำเนาวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน  1  ฉบับ
                        ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ
เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
                    3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
                    4)  สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ
                    5)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
                    6)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
                    7)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
                    8) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญทางทหาร (สด 8 , สด ต , สด 43 เป็นต้นเฉพาะผู้สมัครเพศชาย) , ใบสำคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อตัว และ ชื่อสกุล  (ในกรณีที่ชื่อตัว และชื่อสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน)  อย่างละ 1  ฉบับ
                    ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ทุกฉบับ
                3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร
                    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบ
                โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกในวันที่  18  มิถุนายน  2558  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
งานธุรการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา  09.00 น. หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.trikat.e.ac.th
5.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
                1)  ทดสอบความรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาการศึกษา
                2)  สอบปฏิบัติการสอน
                3)  การสัมภาษณ์ ประสบการณ์การทำงาน และแฟ้มสะสมงาน
6.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
                กำหนดวันสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 20  มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเจิดจรัส  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก  
7.  การประกาศผลการคัดเลือก
                ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 20  มิถุนายน  2558  ณ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี
รัชมังคลาภิเษก โดยประกาศจากคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ
8.  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
9.  การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
                   9.1  ขอสละสิทธิ์การเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
                   9.2  ไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ตามวัน เวลาที่กำหนด
10.  การสั่งจ้าง / การทำสัญญาจ้าง และอัตราค่าจ้าง
   โรงเรียนไตรเขตฯ จะเป็นเรียกตัวผู้ผ่านการทดสอบได้มาทำสัญญาจ้าง โดยเริ่มตั้งแต่          วันที่  22 มิถุนายน 2558 – 30 กันยายน  2558 อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท ต่อเดือน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      อัพเดทตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 จ้า 19/ก.ย./2560
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ วิชาเอกสังคมศึกษา 19/มิ.ย./2558
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา 18/มิ.ย./2558
      ประกาศโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 12/มิ.ย./2558
      Update !!! โรงเรียน ไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก จ.น่าน คว้ารางวัลชนะเลิศ “ถิรไทยแชมเปี้ยน โรงเรียนประหยัดไฟ” โครงการกระตุ้นจิตสำนึกรัก และประหยัดพลังงานในเยาวชน 3/ก.ค./2556