ชื่อ - นามสกุล :นางณัฐธิดา แสนใหญ่
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่ :งานสภานักเรียน/งานอนามัยโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :natthidakhim@trikate.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสภานักเรียน/งานอนามัยโรงเรียน