ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจุฬาลักษณ์ คำแสน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่ :หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน/งานโรงเรียนคุณธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :julalak.soc@trikate.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ