ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัชญา โนตา
ตำแหน่ง :ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม
หน้าที่ :งานสารบรรณ/ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :patchaya@trikate.ac.th
กลุ่ม / แผนก : พนักงานบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารบรรณ