กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประดิษฐ์ หาญยุทธ

นายประดิษฐ์ หาญยุทธ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Scroll to Top