กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวรชัย สุทธไชย

นายวรชัย สุทธไชย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนัททิดา ระลึก

นางนัททิดา ระลึก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายเผด็จ ปัญญาวงค์

นายเผด็จ ปัญญาวงค์

นายวุฒิพงศ์ จันฟุ่น

นายวุฒิพงศ์ จันฟุ่น

นางสาวสาธิรัช สะสม

นางสาวสาธิรัช สะสม

นายอดิศักดิ์ ทองสุข

นายอดิศักดิ์ ทองสุข

Scroll to Top