ข้อมูลการติดต่อ : โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

ที่อยู่ : 171 หมู่ 5 ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55160

สังกัด : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

โทรศัพท์ : 054-777089

เว็บไซต์ : www.trikate.ac.th

Facebook : โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อําเภอสองแคว จังหวัด น่าน

แผนที่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

Scroll to Top