ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับชื่อ-สกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1นายกฤษณ์ สุวรรณประดิษฐ์ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน
2นายวิชัย จิตตะปาโล16 พฤษภาคม 2528 – 22 สิงหาคม 2545
3นายเกียรติ จันทรกำธร10 กุมภาพันธ์ 2546 – 30 กันยายน 2549
4นายจรัส ลำทา22 มกราคม 2550 – 22 พฤศจิกายน 2559
5นายกมล สุธาวาส24 พฤศจิกายน 2559 – 30 ตุลาคม 2562
6นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2565
7นายคมสัน ชัยรักษา1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน
Scroll to Top