ประกาศผลการสอบวัดความรู้เชิดชูสถาบันครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566

ผลการทดสอบของผู้เข้าสอบทุกคน เรียงลำดับคะแนนรวมทุกวิชาจากมากไปน้อย

ผลการทดสอบของผู้เข้าสอบทุกคน รายวิชาคณิตศาสตร์ เรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย

ผลการทดสอบของผู้เข้าสอบทุกคน รายวิชาภาษาไทย เรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย

ผลการทดสอบของผู้เข้าสอบทุกคน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย

ผลการทดสอบของผู้เข้าสอบทุกคน รายวิชาภาษาอังกฤษ เรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย

ผลการทดสอบของผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทุกวิชา เรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย

ผลการทดสอบของผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมทุกวิชา เรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย

ผลการทดสอบของผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวมทุกวิชา เรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย

ผลการทดสอบเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบเรียงลำดับคะแนนรวมทุกวิชา จากมากไปน้อย
ในการทดสอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ปีการศึกษา 2566

Share
Scroll to Top