การส่งเสริมพฤติกรรมการออมของนักเรียน โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2566 โดยใช้กระบวนการ SMART Steps ร่วมกับการสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Share
Scroll to Top