Author name: admin

ประกาศโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ประกาศผลผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ประกาศผลผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน Read More »

ประกาศโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมงคลาภิเษก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมงคลาภิเษก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เรื่อง รับสมัครสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เรื่อง

ประกาศโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เรื่อง รับสมัครสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประกาศโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Read More »

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เรื่อง รับสมัครบุคลากรชาวต่างชาติ ตำแหน่งครูผู้สอน รับสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เรื่อง รับสมัครบุคลากรชาวต่างชาติ ตำแหน่งครูผู้สอน รับสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2567 Read More »

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเ

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง Read More »

การส่งเสริมพฤติกรรมการออมของนักเรียน โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2566 โดยใช้กระบวนการ SMART Steps ร่วมกับการสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมพฤติกรรมการออมของนักเรียน โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2566 โดยใช้กระบวนการ SMART Steps ร่วมกับการสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Read More »

ประกาศผลการสอบวัดความรู้เชิดชูสถาบันครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566

ผลการทดสอบของผู้เข้าสอบทุกคน เรียงลำดับคะแนนรวมทุกวิชาจ

ประกาศผลการสอบวัดความรู้เชิดชูสถาบันครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 Read More »

Scroll to Top